Burn-out training


Deze middellange psychische interventie/ training is bedoeld voor mensen met een burn-out of die in een burn-out dreigen te geraken. Deze training heeft als doel de mentale belastbaarheid te vergroten en de terugkeer naar werk te bespoedigen. De balans tussen draagkracht en draaglast moet hersteld en behouden worden. Daarnaast kan middels de training een basis, uitgangspunt gecreëerd worden, waardoor het risico om terug te vallen in oude patronen en oud gedrag beperkt wordt en daarmee ook het verzuimrisico met burn-out als oorzaak in de toekomst beperkt kan worden.

Tijdens het intakegesprek wordt er een analyse en inventarisatie gemaakt van de knelpunten en probleemgebieden van de cliënt. Hierbij wordt gekeken naar:

Het eigen inzicht van de cliënt.
De privé-situatie.
Het werk (of voormalige werk).
De persoonlijke kenmerken.
De sociale omstandigheden.
Fysieke problemen.
Cognitieve problemen.
Verwachtingen.
Valkuilen.


Aan de hand van deze inventarisatie word een plan van aanpak opgesteld, waarbij het van belang is dat de cliënt achter de te volgen stappen staat.

Uitsluiting

Als er sprake is van alcohol- of drugsverslaving of als de cliënt suïcidaal cq. psychotisch is, komt de cliënt niet in aanmerking voor de training/interventie.

Bij een burn-out is het wenselijk dat er zowel bij de cliënt als in zijn omgeving veranderingen plaatsvinden, dit om terugval te voorkomen. Daarom zal ook aan de omgevingsfactoren aandacht besteed worden:

Een eventuele partner zal bij de individuele gesprekken betrokken worden. Bij complexere persoonlijke, relatie- of gezinsproblematiek zal er een advies tot verwijzing naar een psycholoog/psychotherapeut volgen. We hebben een samenwerking met een aantal psychologen/psychotherapeuten, wat als voordeel heeft dat er een snelle verwijzing en doorstroming kan plaats vinden. Dit is in het belang van de cliënt, omdat er dan gelijktijdig aan alle probleemgebieden oplossend gewerkt kan worden. Deze  eventuele consulten  bij de psycholoog/psychotherapeut vallen buiten de burn-out training en kunnen bijvoorbeeld binnen de basisverzekering van de cliënt plaatsvinden.

Als er sprake is van een werkgever, zal er ook met deze partij een aantal gesprekken plaatsvinden om zodoende bij te dragen aan het bespoedigen van de werkhervatting van de werknemer, door bijvoorbeeld (tijdelijke) functieaanpassing, het maken van een opbouwschema, het bespreken van een mogelijk arbeidsconflict, werkplekaanpassing, en dergelijke. De werknemer zal individueel begeleid worden bij zijn terugkeer naar werk.

 

Voor meer informatie bel 013-5041263/06-51026952 of mail naar info@social-link.nl

 

Top