Over Social Link

Bezuinigingen, nieuwe taken en een andere visie op zorg, welzijn en re-integratie. Door deze ontwikkelingen verandert de vraag van gemeenten naar uitvoeringsdiensten sterk.

Social Link speelt daarop in. Wij zijn de uitvoeringsorganisatie van de toekomst. Wat dat betekent? Geen gescheiden sectoren meer. Niet meer star vasthouden aan oude werksoorten en methodieken. De roots van Social Link liggen in het werken met moeilijke groepen. Soms wordt daarbij multi-problematiek geconstateerd. Dan gaat het om financiële, culturele, normatieve en/of gezondheids-, psychosociale of psychiatrische problemen. Veelal is de cliënt niet in staat regie te voer

en om de problemen te beheersen. Daardoor is de deelname aan samenleving en arbeidsmarkt problematisch. We hanteren vernieuwende methodieken en zijn kleinschalig en multidisciplinair georganiseerd en plaatselijk/regionaal georiënteerd. We zijn steeds op zoek naar vernieuwende initiatieven, opleidings- en trainingsmogelijkheden.

Wij bieden een aanpak waarin rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden. Soms hebben mensen de moed opgegeven. Het gevolg is dat ze berusten in een situatie waarin problemen zich veelal opstapelen, er soms geen uitweg meer lijkt te zijn en er sprake kan zijn van een sociaal isolement.

Social link biedt oplossingen. Dit kan zijn door begeleiding op wonen en beheer van financiën te verlenen, door een training of een cursus aan te bieden, maar ook door online testen uit te voeren op sterke en zwakke kanten, op capaciteiten en ambities. Wij motiveren, stimuleren, trainen en bemiddelen zo dat jij lekkerder in je vel komt te zitten. Samen creëren we een beeld van mogelijkheden en wordt in onderling overleg een plan opgesteld met haalbare doelen. Social Link heeft ervaring en expertise op specifieke deelgebieden zoals:

  • Aanpak voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkeloosheid
  • Samenloop inburgering en re-integratie
  • Re-integratie specifieke doelgroepen zonodig in samenhang met zorg
  • Ontwikkleling en uitvoering van specifieke programma's
  • Ontwikkeling en uitvoering van werkprojecten
  • Ontwikkeling en uitvoering van maatschappelijke participatieprojecten
  • Psychiatrische en psychosociale problematiek.

Social Link biedt, zonodig in samenwerking met zorginstellingen, dagbesteding, maatschappelijke aansluiting en ontwikkeling voor mensen voor wie de arbeidsmarkt geen passend perspectief is. Social Link neemt de rol van beleidsadviseur en projectontwikkelaar op zich voor gemeenten en organisaties die hun participatiebeleid en praktijk willen verbeteren of vernieuwen.

 

 

 

 

 

Top