Kinderen & Jeugd

Als ouders van een kind met een beperking, wilt u natuurlijk het liefst dat uw kind een zo normaal mogelijk leven leidt. Daarbij loopt u waarschijnlijk regelmatig tegen praktische problemen op. Social Link kan u bijstaan op het gebied van bijvoorbeeld pedagogische begeleiding, spel en recreatie, het aanleren van vaardigheden en het stimuleren van de ontwikkeling. Opvoedondersteuning van Social Link is vooral gericht op kinderen met ADHD en op kinderen met een autistische- en/of aanverwante stoornis (ASS).

Ook ouders die zelf een beperking hebben of andere problemen (zoals financiële problemen of echtscheiding) kunnen gebruik maken van opvoedondersteuning door Social Link. In de thuissituatie kunnen gezinnen gebruik maken Social Link. Wij begeleiden, ondersteunen en ontlasten gezinnen.  Het uitgangspunt hierbij is dat kind en gezin het uiteindelijk zelfstandig kunnen redden. Social Link heeft een gedragsdeskundige in dienst.

 

Respijtzorg:

De zorg voor kinderen met een (verstandelijke) beperking, ADHD of een autistische- en/of aanverwante stoornis, kan een zware wissel trekken op een gezin. Voor ouders die behoefte hebben aan een moment voor zichzelf of die even de handen vrij willen hebben om andere kinderen in het gezin de aandacht te geven die zij verdienen, is er de respijtzorg. Een gelegenheid om even bij te tanken, terwijl iemand anders de zorg van u overneemt.

 

Individuele begeleiding:

Ouderbegeleiding:

Een gedragsaanpak is een belangrijke pijler in de behandeling van kinderen met ADHD. Een goed begrip van het het specifieke denkpatroon van kinderen met ASS, maakt het mogelijk om hen zo goed mogelijk te begeleiden.
Ouderbegeleiding bestaat uit het begeleiden van ouders in de omgang met hun kind met ADHD of ASS. De communicatie tussen ouders en kind wordt geoptimaliseerd en ouders worden gesterkt in hun opvoedingsvaardigheden. Ouders leren de aanpak van de problemen kennen en toepassen. Door deze ouderbegeleiding voelen ouders zich ondersteund in het leren en toepassen van positieve en gedragsstimulerende methoden. Op deze manier wordt op indirecte manier het gedrag van het kind aangepakt.


Coaching van jongeren en volwassenen met ADHD of ASS:

Door coaching van jongeren en volwassenen met ADHD of ASS willen we hulp bieden voor de organisatie van het dagelijkse leven en het omgaan met problemen of onverwachte gebeurtenissen. We helpen structuur aan te brengen in het leven op die vlakken waar het fout loopt, en dit is niet bij elke persoon hetzelfde. Het is dus echt maatwerk. Agendabeheer en planning, slaap en waakritme, voedingspatroon, huishouden regelen, voldoende lichaamsbeweging nemen, uitstelgedrag, … We leren werken met weekschemas, doelenschemas enz. Ook de emotionele beleving van het feit dat de cliënt nu weet dat hij/zij ADHD of ASS heeft wordt niet over het hoofd gezien.


Op vlak van gedrag en sociaal inzicht:

Kinderen en jongeren met ADHD of ASS vertonen vaak gedrag dat niet gepast is binnen de situatie. Ofwel zijn ze te impulsief,
ofwel zien ze niet in wat gepast gedrag is. Begeleiding hierbij is heel individueel en vertrekt vanuit de concrete problemen waar kinderen en hun ouders mee te maken hebben. We werken met schema’s en visualisaties, om zo het zelfvertrouwen van kinderen te versterken en hen sociale vaardigheden aan te leren.


Op studie gebied, structuur, plannen van leerstof,…

Inherent bij de symptomen van ADHD zien we bij vele kinderen moeilijkheden bij het studeren. Niet alleen aandacht enconcentratie verlopen moeizaam, we zien ook problemen bij plangedrag, orde in bank en boekentas, taken op tijd en correct in orde, agenda correct ingevuld, efficiënte studiemethode, … Wij bieden leer- en studiebegeleiding aan bij deze problemen. We hebben hierbij niet enkel aandacht voor het werken en studeren onder begeleiding, maar evenzeer voor de transfer van het geleerde naar de thuis- en schoolsituatie.


Op school:

We merken meer en meer concrete hulpvragen van leerkrachten enerzijds en de nood aan een goed onderbouwd beleidsplan inscholen anderzijds. Zeker met het oog op het vernieuwde leerzorgkader binnen het onderwijs zien we een grotere aandacht voor ADHD en ASS in het onderwijs. Social Link staat garant voor een professionele begeleiding van scholen en leerkrachten. Dit kan enerzijds naar aanleiding van concrete leerlingen, anderzijds bieden we ook een algemene ondersteuning en opleiding.

 

Levensloopbegeleiding:

Als u dat wenst blijven wij de ontwikkeling van uw kind volgen, in de vorm van levensloopbegeleiding, met specifieke aandacht voor overgangen tussen specifieke levensfases zoals van kind naar jeugdige naar (jong)volwassene of van school naar werk  en zelfstandig wonen.

Top