Online psychologische testen

Social Link biedt u, tegen een geringe vergoeding, psychologische testen aan. Deze bieden een optimale ondersteuning in het re-integratietraject. In combinatie met en als aanvulling op het intakegesprek verdiept en verbreden de testen van Social Link het beeld van u als cliënt. Hierdoor kunnen wij u  zeer gericht adviseren en de steun bieden die u nodig heeft. U kunt deze psychologische tests thuis invullen achter uw computer.

We kunnen de testen en vragenlijsten op 2 manieren inzetten:
1. Tijdens een coachingstraject, als onderdeel van dit traject.
2. Als eenmalige sessie, we nemen dan een online test/vragenlijst af en zullen in een gesprek de uitkomsten met de klant bespreken.

Werkwijze

  • U selecteert eventueel in overleg met ons de geschikte test(en)
  • U verstrekt ons de gegevens van de kandidaat (telefoonnummer en emailadres).
  • Wij bevestigen de opdracht per mail
  • Wij versturen de login gegevens voor de betreffende test naar de kandidaat, zodat hij/zij online de test kan maken.
  • Wij informeren de kandidaat dat de test klaar staat.
  • Wij bieden de kandidaat (telefonisch) hulp waar nodig.
  • Wij monitoren de verrichtingen van de kandidaat.
  • Wij genereren de gewenste rapporten.
  • Wij leveren interpretaties en advies aan u en eventueel aan de kandidaat.
  • Daarna versturen wij u een factuur

 

U betaalt de factuur binnen de betaaltermijn waardoor wij de prijzen scherp kunnen houden. Wij leveren binnen 24 uur. En als het echt moet nog sneller! De werkwijze is zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de verschillende testen?

Mail naar info@social-link.nl of bel 013-5041263/06-51026952

 


Top

Beroepskeuze

1. Competentietest

Meetpretentie
Bepaling van de zelfbeoordeling van een respondent op 16 fundamentele competenties.


Kenmerken
Meting op 16 fundamentele competenties
Goede betrouwbaarheid en zeer compleet
Scoring ten opzichte van de Nederlandse beroepsbevolking
Goede voorspellende waarde voor bepalen van passend werk.

Samenstelling
De volgende competenties worden gemeten: Opmerken, Initiatief nemen, Analyseren, Beslissen, Creëren, Plannen en organiseren, Volhouden, Flexibel reageren, Functioneren onder spanning, Mondeling communiceren,  Schriftelijk communiceren, Helpen, Netwerken, Controleren, Leidinggeven, Zelfsturing en ontwikkeling.

Testvorm
Stellingen met een vijfpunts schaal

Leeftijd respondenten
Respondenten vanaf 15 jaar.

Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheden van de schalen ('Cronbach's Alpha') liggen alle 16 boven de 0,82. Drie liggen zelfs boven 0,90. Het gemiddelde van de 16 betrouwbaarheden is 0,88. De betrouwbaarheid van het instrument kan daarmee zonder meer als goed wordt aangemerkt.

Lengte en afnameduur vragenlijst
De 155 vragen zijn in 15-20 minuten te beantwoorden.

 

2. Beroepskeuzetest

Meetpretentie
Bepalen van passend werk op basis van persoonlijkheid bij volwassenen vanaf 20 jaar.

Kenmerken
Zeer compleet rapport
Betrouwbaar en valide
Groot gebruiksgemak
Veel passende voorbeeldberoepen met links naar uitgebreide taakomschrijvingen bij de meest voorkomende beroepen.
Beroepen uitgesplitst naar HBO+ en MBO

Samenstelling
De test bestaat uit de onderdelen Activiteiten:
Persoonlijk gedrag en Waarden.

Validiteit
De test is een speciale Nederlandse operationalisatie van de wereldwijd veel gebruikte RIASEC theorie van Dr. J. Holland.

Lengte en afnameduur vragenlijst
De test bestaat uit 180 vragen die in 15 minuten beantwoord kunnen worden.

 

3. Beroepskeuzetest fundamentele beroepen

Meetpretentie
Bepalen van (ander) passend werk voor volwassenen en jongeren met een (doorgaans) lagere opleiding (van VMBO tot en met MBO-2) op basis van zelfbeoordelingen.

Kenmerken
Brede meting op 12 dimensies
Dimensies zijn direct gerelateerd aan werk
Dimensies meten werksoort en werkcontext
Extra lijst met werkomstandigheden combineert met de dimensies om verkeerde keuzes te voorkomen
Vragen en taalgebruik nauwkeurig afgestemd op de doelgroep

Samenstelling
Naast een lijst met specifiek (beperkende) werkomstandigheden worden er 12 dimensies gemeten die een focus hebben op werksoort en werkcontext. Deze 12 dimensies zijn: Apparaten en Techniek, Transport en Logistiek, Toezicht, Leiding, Representatie en verkoop, Zorg, Instructie en begeleiding, Kantoor, Creativiteit, Bouw en constructie, Dieren en natuur, Toerisme.

Validiteit
De checklist en de dimensies zijn tot stand gekomen op basis van expertkennis, geinspireerd op de taxonomie van O-net en directe relaties met een beroependatabase. De keuze om dimensies te baseren op werksoorten en werkcontexten relateert de test en de uitslag zeer rechtstreeks aan werk. Door deze nauwe koppeling en het gebruik van goede taxonomieën als uitgangspunt om het hele werkveld te dekken is de validiteit van de theoretische basis goed. Daarbij relateren alle dimensies ieder op zich en als geheel sterk aan het RIASEC model.

Lengte en afnameduur vragenlijst
De checklist bestaat uit 13 vragen en de vragenlijst uit 95 vragen. De afname duur is rond de 15 minuten.

 

 


Top

Persoonlijkheid

1. Nederlandse persoonlijkheidstest

Meetpretentie
Persoonlijkheidsbepaling op de Big Five factoren en 30 onderliggende schalen.

Kenmerken
Zeer uitgebreide profilering en rapportage
Persoonlijkheidsmeting op 30 schalen
Met 8 unieke empirisch bepaalde werkprofielen
En een ondernemersprofiel plus twee EQ scores

Samenstelling
Dimensie Extraversie: Deze dimensie bestaat uit de schalen Toegankelijk, Sociabel, Assertief en dominant, Energiek, Spanningsbehoefte en Opgewektheid.
Dimensie Emotionaliteit: Deze dimensie bestaat uit Zorgelijkheid, Irritatie, Neerslachtigheid, Niet zelfverzekerd, Ongeremd en Kwetsbaarheid.
Dimensie Gewetensvolheid: Deze dimensie bestaat uit Effectief, Ordelijkheidâ, Plichtsgetrouw, Prestatiegericht, Zelfstarter enn Behoedzaam.
Dimensie Meegaandheid: Deze dimensie bestaat uit de schalen Vertrouwen, Integer en oprecht, Bekommeren, Mild en vergevingsgezind, Bescheidenheid en Medelijden.
Dimensie Openheid: Deze dimensie bestaat uit de schalen Fantasie, Kunst en natuur minnend, Inzicht in emoties, Variatiebehoefte, Intellect en Niet conservatief.

Validiteit
De validiteit van de Big Five theorie staat nauwelijks ter discussie. De validiteit van deze persoonlijkheidstest kan het best gekarakteriseerd worden aan de hand van de gemiddelde factorladingen die uit factoranalyse naar voren komen. Daarmee is aangetoond dat de test klopt met de theoretische basis. Doorgaans wordt een factorlading van 0.3 als betekenisvol gezien. De gemiddelde factorladingen zijn voor de 30 schalen 0,614.

Lengte en afnameduur vragenlijst
De 300 vragen zijn in een 20 tot 30 minuten te beantwoorden

 

2. Kerntyperingstest

Meetpretentie
Kernachtige typering van persoonlijkheid in termen van sterke kanten, valkuilen en kansen en bedreigingen van specifieke werkomgevingen. Breed inzetbaar vanaf MBO niveau en hoger voor persoonlijkheidsbepaling voor alle doeleinden.

Kenmerken
Krachtige profilering
Sterke kanten en valkuilen benoemd
Sociaal wenselijk gedrag uitgeschakeld
Kansen en bedreigingen van werkomgevingen belicht

Samenstelling
De test bepaalt welke van 48 emprisch bepaalde mogelijke kerntyperingen op iemand van toepassing is.

Validiteit
Inhoudsvaliditeit is onderzocht middels respondentenoordelen. Het gemiddeld rapportcijfer, op de vraag; Ik herken me in het rapport bedraagt een 8,4. Op de vraag; Het persoonlijk profiel klopt met mijn zelfbeeld wordt gemiddeld met een 7,9 beantwoord. Dit zijn zeer hoge scores. Als input voor het benoemen en herkennen van persoonlijkheidseigenschappen en daarbij horende sterke en minder sterke kanten, is gebruik gemaakt van een van de meest gebruikte en best gevalideerde persoonlijkheidstheorien ter wereld; de Big Five.

Lengte en afnameduur vragenlijst
De 27 keer twee woorden kiezen kost ongeveer 15 tot 20 minuten.

 

3. Werkstijltest

Meetpretentie
Persoonlijkheid en werkstijlbepaling op de Big Five factoren voor loopbaan en assessment doeleinden bij volwassenen.

Kenmerken
Heldere profilering
Persoonlijkheidsmeting in de volle breedte
Rapportage volledig toegespitst op werksituaties
Combinaties van hoofdscores leiden tot aanvullende kernachtige typeringen

Samenstelling
De test bestaat uit 5 schalen die in combinaties kunnen leiden tot 40 aanvullende typeringen. De vijf hoofdschalen zijn: emotioneel onbekommerd, extraversie, gewetensvolheid, vriendelijkheid en openheid.

Validiteit
De validiteit van de Big Five theorie staat nauwelijks ter discussie. De validiteit van deze persoonlijkheidstest kan het best gekarakteriseerd worden aan de hand van de gemiddelde factorladingen die uit factoranalyse naar voren komen. Doorgaans wordt een factorlading van 0.3 als betekenisvol gezien. De gemiddelde factorladingen zijn voor de vijf schalen achtereenvolgens 0.616, 0.596, 0.569, 0.510, en 0.405.

Lengte en afnameduur vragenlijst
De 92 vragen zijn in tien minuten te beantwoorden.

 


Top

Cognitieve capaciteiten

1. IQ test

Meetpretentie
Bepaal de IQ score ten opzichte van de NL beroepsbevolking bij mensen vanaf 15 jaar.

Kenmerken
Compacte krachtige test
Betrouwbaar en valide
IQ bepaling ten opzichte van NL beroepsbevolking

Samenstelling
De test bestaat uit de 12 onderdelen verdeeld over vier hoofdvelden.
Verbaal: Woordomschrijvingen, Woordbetekenis, Antoniemen, Synoniemen
Numeriek: Cijferreeksen, Redactiesommen
Logica: Syllogismen, Analogieën, Verzamelingen
Ruimtelijk: Figurenreeksen, Kubussen, Samengestelde figuren+

Validiteit
Het idee achter de meeste IQ tests is dat er een algemene capaciteit ten grondslag ligt aan alles wat intelligentie is. De zogenaamde G-Factor ofwel General Intelligence. Ook deze IQ test is hierop gebaseerd. Dat betekent dat de uitslag van deze IQ test overeen zal komen met die van andere IQ tests die in Nederland gebruikt worden.

Lengte en afnameduur vragenlijst
De vragenlijst bestaat uit 44 vragen en neemt 30 tot maximaal 45 minuten in beslag.

 

 

 

Top